REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
PARTNERS.nieruchomosci.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego PARTNERS.nieruchomosci.pl”  (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „PARTNERS.nieruchomosci.pl”, w ramach którego PARTNERS.nieruchomosci.pl zamieszcza ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, oferty pracy, artykuły i informacje.

DEFINICJE

§2.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. PARTNERS.nieruchomosci.pl – firma PARTNERS.nieruchomosci.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Maszynowa 3a lok.11, 02-392 Warszawa, wpisaną do CEiDG, REGON: 361719846, NIP: 5451465531,  będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu oraz uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

2. Serwis – serwis tematyczny PARTNERS.nieruchomosci.pl, poświęcony tematyce nieruchomości, działający pod adresem internetowym: http://www.partners.nieruchomosci.pl.

3. Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty pracy, ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.

4. Serwis Informacyjny – część Zasobów Serwisu, do których każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

6. Użytkownik indywidualny – zarejestrowany Użytkownik Serwisu.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

§ 3.

1. Dostęp do Serwisu Informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

2. Do wszystkich Zasobów Serwisu Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp bez konieczności uprzedniego zarejestrowaniu się w Serwisie.

3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika  komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. PARTNERS.nieruchomosci.pl zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

– Firefox od 4.0
– Opera od 10.0
– Chrome od 10.0
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

ZOBOWIĄZANIA PARTNERS.nieruchomosci.pl

§ 4.

1. PARTNERS.nieruchomosci.pl zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

§ 5.

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 6.

1. PARTNERS.nieruchomosci.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

§7.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia doradztwa w zakresie sprzedaży lub zakupie nieruchomości.

3. Administratorem danych jest PARTNERS.nieruchomosci.pl z siedzibą w Warszawie (ul. Maszynowa 3a lok.11, 02-392 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Rejestrując się za pomocą formularza Użytkownik indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu w celach marketingowych przez PARTNERS.nieruchomosci.pl Użytkownik poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa może zostać zrealizowane m.in. poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@partners.nieruchomosci.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 8.

1. PARTNERS.nieruchomosci.pl korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszcza PARTNERS.nieruchomosci.pl oraz uzyskuje do nich dostęp.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.

5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby PARTNERS.nieruchomosci.pl oraz na adres e-mail biuro@partners.nieruchomosci.pl.

2. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail biuro@partners.nieruchomosci.pl).

3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez PARTNERS.nieruchomosci.pl zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. Użytkownicy indywidualni zarejestrowani w systemie zostaną  powiadomieni przez PARTNERS.nieruchomosci.pl poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu kontaktowym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik indywidualny, zarejestrowany w systemie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie PARTNERS.nieruchomosci.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.